Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 26 sierpnia 2019 Imieniny:  Marii i Zefiryny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
ul. T.Kościuszki 12, 28 - 500 Kazimierza Wielka
Biura Rzeczy Znalezionych
I piętro, pok. 116
Tel. (41) 350 23 26

Godziny pracy : poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmuje i przechowuje rzeczy znalezione (w zakresie wskazanym w ustawie o rzeczach znalezionych), poszukuje osób uprawnionych do ich odbioru, wydaje rzeczy znalezione osobom uprawnionym oraz udziela informacji w przedmiotowym zakresie.

Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy.

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie właściwemu staroście.

Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca).

Właściwy starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez właściwego starostę znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Właściwy starosta poucza znalazcę o prawie do żądania znaleźnego oraz zasadach nabycia własności w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną. Protokół podpisuje własnoręcznie znalazca.

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat (nie dotyczy zabytków oraz materiałów archiwalnych).

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1)   ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397 z późn. zm.),

2)    art. 187 – 189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);

3)    ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm);

4)   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.);

5)   ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm);

6)  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

7)   Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych.

WYKAZ RZECZY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BIURZE RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. T.Kościuszki 12

lp

Data przyjęcia

Przedmiot  ( opis )

Uwagi

1

22-05-2018r. Gotówka

 

2

09-08-2018r.

Telefon LG

 

3

11-12-2018r. Telefon LG

 

4 03-01-2019r. Telefon Huawei  
       


Autor:  Rafał Maciej Urbański Osoba publikująca: Rafał Maciej Urbański
Data utworzenia:  27 sierpień 2015 12:26 Data publikacji:  27 sierpień 2015 12:25
Data ostatniej modyfikacji:  9 styczeń 2019 11:11 Wersja:  1.4