Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 26 sierpnia 2019 Imieniny:  Marii i Zefiryny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej

REGULAMIN DZIAŁANIA
 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
w Kazimierzy Wielkiej
 
§1
1.            Komisja Rewizyjna Rady Powiatu jest jej organem wewnętrznym powoływanym do przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
2.            Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa ustawa o samorządzie powiatowym oraz niniejszy regulamin.
 
§2
1.            Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie 5 - wybiera Rada Powiatu.
2.            Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera Rada  spośród członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W tym trybie następuje też odwołanie tych osób.
3.            Rada Powiatu może odwołać Komisję Rewizyjną w pełnym składzie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu. Wybór Komisji Rewizyjnej następuje na tej samej sesji.
 
§3
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane w każdym czasie na wniosek przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady Powiatu lub zainteresowanego członka Komisji.
 
§4
1.            Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
2.            W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępuje go zastępca przewodniczącego.
 
§5
1.              Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Komisji. Harmonogram  posiedzeń musi uwzględniać postanowienia zaakceptowanego przez Radę Powiatu, planu pracy Komisji.
2.              O  planowanym    posiedzeniu    i    proponowanym    porządku    obrad, przewodniczący Komisji  informuje  właściwą komórkę  organizacyjną Starostwa oraz zawiadamia członków Komisji oraz osoby zaproszone w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem
 
§6
Porządek obrad na posiedzeniu podlega zatwierdzeniu przez Komisję.
Komisja może w każdym czasie zmienić go lub uzupełnić.
§7
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał zawierających opinie, wnioski, stanowiska, dezyderaty przyjmowanych w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, komisji. W przypadku równej ilości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos przewodniczącego Komisji.
 
§8
1.            Dezyderaty Komisji zawierają postulaty kierowane pod adresem Zarządu Powiatu, Skarbnika lub Sekretarza Powiatu.
2.            Właściwy adresat zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na dezyderaty w ciągu 21 dni od daty jego otrzymania.
3.            Dezyderat i odpowiedź mogą by ć przedmiotem dyskusji podczas sesji Rady Powiatu.
 
§9
1.            Z obrad Komisji sporządzony jest protokół.
2.            Protokół powinien zawierać:
1)           stwierdzenie prawomocności obrad oraz nazwiska członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu,
2)           porządek obrad,
3)           przedstawienie przebiegu obrad oraz treść wystąpień i składanych oświadczeń,
4)           wyniki głosowania i treść podjętych uchwał,
5)           sprawozdania i dokumenty przedstawione na posiedzeniu przez członków Komisji.
3.            Za przygotowanie protokołu odpowiada przewodniczący obrad Komisji.
4.            Protokół podpisany przez przewodniczącego obrad oraz protokolanta udostępnia się do wglądu uczestnikom obrad w Starostwie celem ewentualnego naniesienia niezbędnych poprawek.
5.            Ostateczny tekst protokołu zatwierdza Komisja na najbliższym posiedzeniu.
6.            Protokoły wraz z innymi dokumentami zebranymi przez Komisje przechowywane są w Starostwie.
 
§10
1.       Podstawową formą działalności Komisji Rewizyjnej w okresie między posiedzeniami są kontrole.
2.       Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem pracy zaakceptowanym przez Radę Powiatu oraz zlecone przez Radę Powiatu kontrole doraźne.
3.       Uchwała Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej określa przedmiot, zakres i czas jej trwania.
 
§11
Do zadań Komisji należy:
1)      kontrola całokształtu działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
2)      bieżąca kontrola realizacji budżetu powiatu i występowanie z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
3)      inicjowanie kontroli zewnętrznej Zarządu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych,
4)      współpraca z właściwymi komisjami problemowymi Rady Powiatu w rozpatrywaniu skarg na Zarząd,
5)      przygotowanie corocznej oceny pracy Zarządu Powiatu oraz jego członków na zasadach przewidzianych ustawą o samorządzie terytorialnym,
6)      opiniowanie wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu i jego członków
 
§12
Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:
1)      legalność (badanie zgodności i działania kontrolowanych z przepisami prawa, w tym uchwałami Rady i Zarządu Powiatu),
2)      celowość,
3)      gospodarność,
4)      rzetelność,
5)      terminowość.
 
§13
1.       Kontrolę przeprowadza zespół kontrolujący wyznaczony uchwałą Komisji,
2.       Przewodniczącego zespołu wyznacza Komisja,
3.       W uchwale określa się także przedmiot i podmiot kontroli,
4.       Uchwała Komisji jest upoważnieniem do działania w jej imieniu i podlega okazaniu podmiotowi kontrolowanemu przed podjęciem czynności kontrolnych.
 
§14
1.       Zespół kontrolujący ma prawo :
1)           wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej,
2)           wglądu w dokumenty związane z przeprowadzaną kontrola,
3)           wzywania kierownictwa jednostki kontrolowanej do składania ustnych lub pisemnych wyjaśnień. Wyjaśnienia te utrwalane są w formie protokołu.
4)           sporządzania dla członków Komisji Rewizyjnej odpisów i kopii dokumentów jednostki kontrolowanej.
 
 
2.       W dokumentach stanowiących przedmiot kontroli powinna znaleźć się adnotacja kierownika jednostki, zawierać datę i nazwisko osoby, która dokumenty te przygotowuje.
3.       Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo odmówić wglądu do dokumentów podlegających na mocy przepisów ustawowych o ochronie z uwagi na tajemnice państwową i służbową, dobra osobiste, tajemnicę handlową lub skarbową. W przypadku takiej odmowy Komisja Rewizyjna może wezwać kierownika kontrolowanej jednostki do złożenia wyjaśnień na posiedzeniu Komisji lub sesji Rady Powiatu.
4.       Działalność zespołu kontrolującego nie może naruszać obowiązującego w danej jednostce porządku pracy oraz kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
5.       O kolejnych czynnościach podejmowanych przez zespół w jednostce kontrolowanej, przewodniczący zespołu zobowiązany jest powiadomić kierownika jednostki bądź osobę przez niego wskazaną.
 
§15
Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do:
1)           zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalnych, technicznych oraz kopii niezbędnych dokumentów,
2)           pisemnego uzasadnienia braku możliwości dostarczenia zespołowi kontrolującemu niezbędnych dokumentów.
 
§16
1.       Po zakończeniu kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół pokontrolny zawierający:
1)      skład zespołu,
2)      wskazanie miejsca, przedmiotu i terminu kontroli oraz podstawy prawnej,
3)      opis stanu faktycznego stwierdzonego przez zespół,
4)      wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień, oględzin dokonanych w trakcie kontroli,
5)      adnotacje o zapoznaniu z protokołem kierownika jednostki kontrolowanej zaopatrzoną podpisem kierownika,
6)      wykaz załączników,
7)      podpis członków zespołu.
 
2.       Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag w terminie 7 dni od daty jego sporządzenia.
3.       Oryginał protokołu przechowywany jest w aktach komisji, a odpisy protokołu przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje:
1)      Przewodniczącemu Rady Powiatu,
2)      Przewodniczącemu Zarządu Powiatu,
3)      Kierownikowi jednostki kontrolowanej
 
§17
Zespół kierujący przedkłada Komisji Rewizyjnej propozycję zaleceń i wniosków pokontrolnych.
 
§18
1.            Komisja w terminie 30 dni od daty zakończenia kontroli formuje zalecenia i wnioski w sprawie:
1)           usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
2)           wyciągnięcia przez kierownika jednostki kontrolowanej konsekwencji wobec osób winnych zaniedbań,
3)           ewentualnego skierowania sprawy do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania,
2.            Zalecenia i wnioski, o których mowa w ust. l Komisja kieruje do Zarządu Powiatu, kierownika jednostki kontrolowanej oraz do Przewodniczącego Rady Powiatu.
3.            Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest w terminie nie krótszym niż 10 dni zawiadomić Komisję, Przewodniczącego Rady Powiatu i Zarząd Powiatu o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
4.            W przypadku odmowy wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest podać przyczynę wraz z uzasadnieniem.
5.            W przypadku, o którym mowa wyżej, Komisja może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Powiatu.
6.            Komisja dokonuje kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 
§19
W ramach swoich uprawnień kontrolnych, Komisja może korzystać z fachowych opinii, analiz i ekspertyz.
 
§20
1.            Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu w formie sprawozdań:
1)           rocznych - w sposób zgodny z planem pracy,
2)           okresowych - w przypadku kontroli doraźnych lub na wniosek Rady Powiatu.
2.            Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1)           zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości,
2)           sprawozdanie z relacji wniosków pokontrolnych.

Autor:  Rafał Maciej Urbański Osoba publikująca: Rafał Maciej Urbański
Data utworzenia:  24 sierpień 2012 08:23 Data publikacji:  24 sierpień 2012 08:25
Data ostatniej modyfikacji:  24 sierpień 2012 08:23 Wersja:  1.0