Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Usługi pomiarowe

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB, poprawę jakości iaktualności baz danych EGiB wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB

Ogłoszenie nr 586450-N-2019 z dnia 2019-08-14 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów – Zagórzyce – Wymysłów – Cło – Stradlice – Lolin – Plechówka – Nagórzanki – Wielgus w km 1+940 – 2+540

Rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem w ramach projektu pt.: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego",

Zamówienie jest współfinansowane z Działania 7.2 - Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:

a)       dokumentacji projektowej (dalej zwana również dokumentacją), która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej:

-         projekt budowlany i wykonawczy;

-         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ.

Załączone do SIWZ przedmiary mająjedyniecharakter informacyjny.Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii”

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii", w oparciu o Załącznik nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

Inwestycja będzie realizowana z udziałem funduszy pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

2 Dokumentacja projektowa ma obejmować zaprojektowanie wszystkich elementów, o których mowa w załączniku nr 8.

3 Ponadto Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących powierzchnię dachów wskazanych przez Zamawiającego, których głównym zadaniem będzie wspomaganie zasilania układu ciepłowniczego z pompami ciepła w Cudzynowicach oraz w Kazimierzy Wielkiej.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - minibus

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu, rok produkcji 2019 przystosowanego do przewozu minimum 20 osób z kierowcą, posiadającego pełną homologację na autobus wraz z dwoma miejscami przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

„Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej” realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie P

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonywanie nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej" realizowanej w ramach inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Zamówienie jest współfinansowania w ramach  projektu pn.: ,, Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Odcinek 1

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Kazimierza Wielka: Odcinek A: 0+000 do 23+941,37 + Odcinek B: 0+000 do 0+349,33

Odcinek 2

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czarnocin: Odcinek Zagajów - Mikołajów (km 23+941,37 - 26+691,67)

Odcinek 3

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czarnocin: Odcinek Mikołajów - Sokolina (km 26+691,67 - 27+897,98) wraz z MOR

Odcinek 4

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Czarnocin: Odcinek Sokolina - Kolosy (km 27+897,98 - 30+974,38)

Odcinek 5

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Opatowiec: Odcinek A: 30+974,38 do 32+204,57

Odcinek 6

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Wiślica Odcinek A: 32+204,57 do 35+955,59

Szczegółowy zakres zadania inwestycyjnego określa dokumentacja, która jest  do wglądu w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej:

https://powiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl/zp/-/asset_publisher/Mce9/content/budowa-sciezki-edukacyjno-przyrodniczej-jako-asfaltowej-drogi-pieszo-rowerowej-o-dlugosci-37-9-km?redirect=https%3A%2F%2Fpowiatkazimierza.wrota-swietokrzyskie.pl%2Fzp%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Mce9%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Dostawa tablic rejestracyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych wszystkich wzorów, zgodnie
z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355)

Zamówienie obejmuje swoim zakresem sukcesywne wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych w ilościach nie większych niż:

1)      Tablica samochodowa (jednorzędowa i dwurzędowa – w tym do przyczep) - 2000 sztuk

2)      Tablica motocyklowa - 200 sztuk

3)      Tablica motorowerowa - 100 sztuk

4)      Tablica samochodowa zmniejszona - 30 sztuk

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” - przetarg nieograniczony

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii", w oparciu o Załącznik nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

Inwestycja będzie realizowana z udziałem funduszy pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.2 Dokumentacja projektowa ma obejmować zaprojektowanie wszystkich elementów, o których mowa w załączniku nr 8.

1.3 Ponadto Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących powierzchnię dachów wskazanych przez Zamawiającego, których głównym zadaniem będzie wspomaganie zasilania układu ciepłowniczego z pompami ciepła w Cudzynowicach oraz w Kazimierzy Wielkiej.

Ogłoszenie nr 562495-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0543T (Kadzice) – gr. woj. małopolskiego – Podkamieńczyce – Kamieńczyce od km 0+366 do km 1+096

Ogłoszenie nr 554733-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Powiat Kazimierski: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Rogów, gmina Opatowiec"

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o łącznej długości 37,9 km"  dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Zamówienie podzielone zostało na 6 zadań, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 6.

Zakup wyposażenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej - przetarg nieograniczony

1.    Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych  , dla : Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.

 

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane. Wykonawca zdemontuje stare wyposażenie pracowni, a następnie zamontuje nowe i je uruchomi, przystosowując do użytku. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

ogłasza  pierwszy pisemny  przetarg nieograniczony na   sprzedaż nieruchomoścj
niezabudowanej położonej w obrębie Cudzynowice gm. Kazimierza  Wielka
  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr   1197/6 i nieruchomości
  niezabudowanej położonej w obrębie Morawiany  gm. Bejsce oznaczonej w ewidencji
  gruntów jako działka nr8

Ogłoszenie nr 531472-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0528T Słonowice – Kazimierza Wielka Etap I

Zamówienie publiczne na

Zadanie nr 1. – „Przebudowa ul. P.por. Brzozy od km 0+470 do km 0+870"

 

Zadanie Nr 2. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów - Gościniec od km 5+280 do km 6+230"

Ogłoszenie nr 528496-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km

Zapytanie ofertowe PZD-I-453/1/2019

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2019 r.
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.
–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.
Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 130 ton.
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Zakup i dostawa 1 (jednego) samochodu (minibus) do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Zakup i dostawa 1 (jednego) samochodu (minibus) do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki