Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach - Zapytanie ofertowe nr 2

Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek Pałacu Badenich wpisany jest do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem 233, a jego otoczenie znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Przewidywany zakres robót do wykonania:

•  Nadproża -zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych i ewentualnych przemurowań, oznaczone w dokumentacji jako „A"

•  Pęknięcia i zarysowania- zostaną zlikwidowane przy zastosowaniu wzmocnień taśmami z włókna węglowego, jednostronnych lub dwustronnych oraz iniekcji istniejących szczelin i rozwarstwień, oznaczonych w dokumentacji jako „B"

•  Uszkodzenia w postaci zarysowań włoskowatych - będą usunięte za pomocą iniekcji mikrocementem, oznaczonych w dokumentacji jako „C"

Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera:

•  projekt budowlany (załącznik nr 4)

•  przedmiar robót (załącznik nr 5)

•  pozwolenie na budowę nr 32/2018 z dnia 29.03.2018 r. wydane przez Starostę Kazimierskiego (załącznik nr 6)

                         •  decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 71A/2018    z dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 7)

Zapytanie ofertowe do kwoty 30 tys. euro

Modernizacja drogi powiatowej Nr 0501T Czuszów - Głuchów

Zapytanie ofertowe - Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Przewidywany zakres robót do wykonania:

•  Nadproża -zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych i ewentualnych przemurowań, oznaczone w dokumentacji jako „A"

•  Pęknięcia i zarysowania- zostaną zlikwidowane przy zastosowaniu wzmocnień taśmami z włókna węglowego, jednostronnych lub dwustronnych oraz iniekcji istniejących szczelin i rozwarstwień, oznaczonych w dokumentacji jako „B"

•  Uszkodzenia w postaci zarysowań włoskowatych - będą usunięte za pomocą iniekcji mikrocementem, oznaczonych w dokumentacji jako „C"  

Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera:

•  projekt budowlany (załącznik nr 4)

•  przedmiar robót (załącznik nr 5)

•  pozwolenie na budowę nr 32/2018 z dnia 29.03.2018 r. wydane przez Starostę Kazimierskiego (załącznik nr 6)

•  decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 71A/2018    z dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 7)

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Podgaje, gmina Skalbmierz” - przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Podgaje gm. Skalbmierz,zgodnie z "Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Podgaje jednostki ewidencyjnej Skalbmierz ".

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ, na którą składają się:

- projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący jednostki ewidencyjnej: Skalbmierz, obręb: Podgaje,

- informacje o systemie informatycznym

Ogłoszenie nr 577728_0534T

Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów - Zagórzyce - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 3+600 do km 4+48

zapytanie ofertowe do 30 tys. euro - przebudowa dróg

Przebudowa dróg powiatowych:
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0502 T Skalbmierz – Baranów dł. 328 mb.
2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0139 T Krzczonów -Trębaczów - Charbionowice dł. 180 mb.
3.    Parking przy drodze powiatowej Nr 0524T Będziaki – Sokolina (w Sokolinie obok cmentarza)

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą sprzętu sieciowego" w ramach projektu pn.:  „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej".

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane, uruchomione i przygotowane do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ogłoszenie

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania (przetarg II):
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672"
Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850"

Ogłoszenie nr 557646

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672"
Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850"

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km” - przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km"  dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Zadanie 1 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Kazimierza Wielka: Odcinek A: 0+000 do 23+941,37 + Odcinek B: 0+000 do 0+349,33

 

Zadanie 2 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Opatowiec: Odcinek A: 30+974,38 do 32+204,57

Zadanie 3 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Czarnocin: Odcinek A: 23+941,37 do 30+974,38

Zadanie 4 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Wiślica Odcinek A: 32+204,57 do 35+955,59

Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice — Hołdowiec -Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+-400 (strona lewa).

Zapytanie ofertowe

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2018 r. administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

- remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 200 ton.

Przetarg nieograniczony 535815

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km" 
 

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu
Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 1 970 000 zł

Zapytanie ofertowe

Zakup mikrobusa 9-cio osobowego w wersji standardowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D".

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbudowie istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem w ramach projektu pt.: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego". Inwestycja będzie realizowana z udziałem funduszy pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przetarg nieograniczony

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu kazimierskiego przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia dostaw energii"

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Kazimierza Wielka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki :

  • numer 872/1 o pow. 0,1280ha
  • numer 872/2 o pow 0,1125ha

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018

Zapytanie ofertowe

Zakup mikrobusa 9-cio osobowego w wersji standardowej zgodny z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bejscach