Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie

 Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi           Dotyczy: Właścicieli, współwhiścicieli,władających  oraz użytkowników  wieczystych działki
nr 193/1 położonej w obrębie Bejsce

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 
Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników  wieczystych działki nr 206  położonej w obrębie Morawiany

Zawiadomienie

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych
Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających  działkami ewidencyjnymi nr 363, 365, 21/1 i 22/4 - obręb Czyżowice gm. Bejsce i nr 517/1, 519/1, 521/1, 523/1, 525/1, 527/1, 529/1, 531/1, 533/1, 535/1, 537/1, 539/1, 541/1, 543/1  i 545/1 - obręb Krzczonów
 gm. Opatowiec.        

Zawiadomienie

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnych  nr 409  położonej w miejscowości Zbeltowice  z działką sąsiednią nr 410

Zawiadomienie 31.07.2018

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Działając na podstawie par. 38 ust. l Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r, (Dz.U. Nr 38, poz. 454) z późniejszyini  zmiananami    zawiadamiamy o czynnościach    podjętych     w    celu    ustalenia     przebiegu    granic    działek   ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnych 260302_2.0008 - Kolosy, w jednostce ewidencyjnej   260302_2, Gmina Czarnocin:

Zawiadomienie

W związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych:

260303_5.0003          CHRUSZCZYNA MAŁA
260303_5.0006          CUDZYNOWICE
260303_5.0017          JAKUSZOWICE
260303_5.0024          ŁYCZAKÓW
260303_5.0025          MARCINKOWICE
260303_5.0035          STRADLICE
260303_5.0037          WOJCIECHÓW

zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

Zawiadomienie

dotyczy działek wymienonych w tabeli 
obręb 0001M. Kazimierza Wielka, jednostka ewidencyjna 260303_4 Kazimierza Wielka
obręb 0027 Odonów, jednostka ewidencyjna 260303_5 Kazimierza Wielka

zawiadamia

o czynnościach ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,wyznaczenie punktów graniczncyh ujawnionych uprzednio w rejestrze ewidencji gruntów, przyjęcie przebiegu granic nieruchmości

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia i przęcia granic nieruchmości podlegającej podzialowi.

PODGiK w Kazimierzy Wielkiej zawiadamia ,że

w dniu 23.06.2018 o godz. 12:30 nastąpi ustalenie i przejęcie nieruchmości podlegającej podziałowu w Zięblicaqch oznaczonej jako działka 998

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających oraz                                      użytkowników wieczystych działek ewidencyjnych nr
580, 579, 58l, 574 i 58/1 położnych w obrębie Podgaje
gm. Skalbmierz.

Obwieszczenie

Starosty Kazimierskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych

Obwiedzczenie Starostwy Kazimierskieg 12.04.2018

O zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie

Obwieszczenie   zostało    wszczęte    postępowanie administracyjne    w    sprawie    zatwierdzenia    ,,Projektu    robót    geologicznych    dla rozpoznania   warunków  geologiczno-inżynierskich   i   warunków  hydrogeologicznych dla wykonania inwestycji ..Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka  w ciągu DW nr 768 i DW nr 776''''

Zawiadomienie

o czynnościach wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek ewydencyjnych

Zawiadomienia 20.02.2018

W związku z wykonywaniem dokumentacji geodezyjnej, mającej  na celu wydzielenie działek niezbędnych do realizacji zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj – zbuduj." wykonywanego na zlecenie ZDW w Kielcach, oraz na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z  2015 r. poz. 520, z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Kazimierzy Wielkiej  pod numerem G.6642.27.2018.

Zawiadomienie 15.01.018

o ustaleniu,wyznaczeniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie

Wojewody Świętokrzyskiego 

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254), podaje się do wiadomości, co następuje:

Informacja Starosty Kazimierskiego

Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, wykonanym w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 0008 Kolosy, położonym w jednostce ewidencyjnej Czarnocin, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Kazimierskiego

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 1253K

Wyświetlanie 1 - 20 z 193 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 10