Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie

o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
 Dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, władających oraz                                      użytkowników wieczystych działek ewidencyjnych nr
580, 579, 58l, 574 i 58/1 położnych w obrębie Podgaje
gm. Skalbmierz.

Obwieszczenie

Starosty Kazimierskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych

Obwiedzczenie Starostwy Kazimierskieg 12.04.2018

O zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie

Obwieszczenie   zostało    wszczęte    postępowanie administracyjne    w    sprawie    zatwierdzenia    ,,Projektu    robót    geologicznych    dla rozpoznania   warunków  geologiczno-inżynierskich   i   warunków  hydrogeologicznych dla wykonania inwestycji ..Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka  w ciągu DW nr 768 i DW nr 776''''

Zawiadomienie

o czynnościach wyznaczenia, ustalenia przebiegu granic działek ewydencyjnych

Zawiadomienia 20.02.2018

W związku z wykonywaniem dokumentacji geodezyjnej, mającej  na celu wydzielenie działek niezbędnych do realizacji zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego w systemie zaprojektuj – zbuduj." wykonywanego na zlecenie ZDW w Kielcach, oraz na podstawie § 38 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z  2015 r. poz. 520, z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Kazimierzy Wielkiej  pod numerem G.6642.27.2018.

Zawiadomienie 15.01.018

o ustaleniu,wyznaczeniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie

Wojewody Świętokrzyskiego 

z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254), podaje się do wiadomości, co następuje:

Informacja Starosty Kazimierskiego

Dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo- kartograficznego, wykonanym w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym 0008 Kolosy, położonym w jednostce ewidencyjnej Czarnocin, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Kazimierskiego

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu zlokalizowanego w ciagu drogi powiatowej nr 1253K

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OBWIESZCZENIE STAROSTY KAZIMIERSKIEGO

 o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 12.12.2017

informuję, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice, 32-100 Proszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ogłasza dowóz o odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia

Porozumienie

w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kazimierskiego

Informacja 27.11.2017

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Obwiedzczenie 20.11.2017

zawiadamia się że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Informacja 20.11.2017

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1237 K Głupczów - Winiary w km 1+104, na działce nr ew. 851 w miejscowości Pałecznica.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku

Informacja 30.10.2017

informuję, że na wniosek Pana Michała Michalaka, zam. Szarbia Zwierzyniecka., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnych 347, w ciągu drogi wojewódzkiej 783 Olkusz - Skalbmierz, w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, w km 66+846 strona lewa.

Wyświetlanie 1 - 20 z 183 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 10