Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 26 sierpnia 2019 Imieniny:  Marii i Zefiryny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Starosta

Starosta

Starosta Kazimierski

mgr inż. Jan Nowak

 

Starosta nadzoruje bezpośrednio działalność następujących jednostek organizacyjnych starostwa:

1) Wydziału Organizacyjnego,
2) Wydziału Finansowo – Budżetowego,
3) Wydziału Edukacji, Kultury , Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
Starosta jest bezpośrednim zwierzchnikiem radcy prawnego, którego obsługę biurową zapewnia Wydział Organizacyjny. 
W bezpośrednim zwierzchnictwie starosty pozostaje Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Do osobistego załatwienia i podpisu starosty zastrzeżone są w szczególności sprawy:
1) określone w statucie powiatu,
2) organizacji i wykonania zadań wynikających z przepisów ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Ministrów, wojewódzkich aktów prawnych oraz uchwał rady i zarządu,
3) określenia wytycznych do opracowania założeń budżetu powiatu,
4) akceptacji wnoszonych pod obrady rady projektów uchwał, sprawozdań i informacji,
5) ustalanie kierunków realizacji zadań wynikających z wykonania budżetu,
6) kierunkowanie działań podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji powiatu,
7) udzielanie naczelnikom wydziałów wskazówek w sprawach o zasadniczym znaczeniu,
8) zatwierdzanie planów pracy wydziałów i dokonywanie ocen ich realizacji,
9) zatwierdzanie planów kontroli wewnętrznej starostwa i akceptacja wniosków pokontrolnych,
10) udzielanie odpowiedzi na wnioski radnych oraz składanie radzie informacji o sposobie załatwienia tych wniosków,
11) udzielanie odpowiedzi na wnioski pokontrolne komisji rewizyjnej,
12) informowanie środków społecznego przekazu o działalności, programach i wynikach pracy starostwa oraz odpowiedzi na krytykę przedstawianą w środkach społecznego przekazu, a dotycząca pracy zarządu oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
13) podpisywanie korespondencji do :
a) posłów i senatorów,
b) władz organów centralnych i wojewódzkich,
c) kierownictw instancji politycznych i związkowych,
d) starostów i przewodniczących rad powiatu,
e) wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz przewodniczących rad gmin,
f) partnerów zagranicznych,
14) zgłaszanie radzie kandydatów na stanowisko sekretarza i skarbnika,
15) odpowiedzi na skargi dotyczące wicestarosty, sekretarza, naczelników wydziałów, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
16) gospodarki etatami, funduszem płac oraz funduszem działalności socjalnej i funduszem nagród w starostwie,
17) organizowanie akcji w celu zwalczania klęsk żywiołowych i przeciwdziałania poważnym zagrożeniom grożącym ludziom i mieniu.