Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 26 sierpnia 2019 Imieniny:  Marii i Zefiryny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w urzędzie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej jest: Powiat Kazimierski, którego organem jest Starosta Kazimierski ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28 – 500 Kazimierza Wielka.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl
 3. Administrator danych osobowych – Powiat Kazimierski, którego organem jest Starosta Kazimierski – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Monitoringiem wizyjnym w Starostwie objęte są: główne wejście do budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 oraz korytarz na I piętrze.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku art. 4b ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa regulującego toczące się postępowanie, a następnie przez czas wymagany przepisami o archiwach.
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 5 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
   w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania, podpisanych z Powiatem Kazimierskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiat Kazimierski reprezentowany przez Starostę Kazimierskiego.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym wPolsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa udostępnienia danych będzie skutkować niemożnością wykonywania zadań publicznych.
 13. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych

Autor:  Rafał Maciej Urbański Osoba publikująca: Rafał Maciej Urbański
Data utworzenia:  20 luty 2018 07:49 Data publikacji:  20 luty 2018 07:48
Data ostatniej modyfikacji:  23 sierpień 2018 08:38 Wersja:  1.2