Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu
Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 1 970 000 zł

Zapytanie ofertowe

Zakup mikrobusa 9-cio osobowego w wersji standardowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D".

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbudowie istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem w ramach projektu pt.: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego". Inwestycja będzie realizowana z udziałem funduszy pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przetarg nieograniczony

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu kazimierskiego przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia dostaw energii"

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Kazimierza Wielka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki :

  • numer 872/1 o pow. 0,1280ha
  • numer 872/2 o pow 0,1125ha

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018

Zapytanie ofertowe

Zakup mikrobusa 9-cio osobowego w wersji standardowej zgodny z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Informacja

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ogłasza dowóz o odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej".

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa 2015-2016" , ETAP II w branży remontowo-budowlanej i elektrycznej."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 500056356-N-2017

Przebudowa dróg z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty – Brodek Wąski – Kamienna – Bogoryja – Stropieszyn – Charbinowice – Grodowice – Brodek - Bejsce – Dobiesławice  od 13+517 do km 15+347"
Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagórzany – Dalechowice  od km 1+868 do km 2+318 "
Zadanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniecka – Podgaje – Skalbmierz  od km 0+000 do km 1+070"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 611606-N-2017

Powiat Kazimierski: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0531T Odonów – Łyczaków – Plechówka – Gorzków – Donatkowice od km 7+369 do km 8+050

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 600071-N-2017

Powiat Kazimierski: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty – Brodek Wąski – Kamienna – Bogoryja – Stropieszyn – Charbinowice – Grodowice – Brodek - Bejsce – Dobiesławice od 13+517 do km 15+347 " Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagórzany – Dalechowice od km 1+868 do km 2+318 " Zadanie nr 3 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniecka – Podgaje – Skalbmierz od km 0+000 do km 1+070 "

Ogłoszenie 0504T

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0504T przez wieś Sielec – wykonanie chodnika Skalbmierz.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Wielgus - Boronice od km 2+344 do km 3+414 " Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce – Królewice - Rzemienowice od km 6+750 do km 7+550 "

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kazimierskiego

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń.

 

Część II Zamówienia:

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

Ubezpieczenie assistance

Zapytanie ofertowe

usuwanie i holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi