Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ogłasza dowóz o odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej".

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa 2015-2016" , ETAP II w branży remontowo-budowlanej i elektrycznej."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 500056356-N-2017

Przebudowa dróg z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty – Brodek Wąski – Kamienna – Bogoryja – Stropieszyn – Charbinowice – Grodowice – Brodek - Bejsce – Dobiesławice  od 13+517 do km 15+347"
Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagórzany – Dalechowice  od km 1+868 do km 2+318 "
Zadanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniecka – Podgaje – Skalbmierz  od km 0+000 do km 1+070"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 611606-N-2017

Powiat Kazimierski: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0531T Odonów – Łyczaków – Plechówka – Gorzków – Donatkowice od km 7+369 do km 8+050

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 600071-N-2017

Powiat Kazimierski: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0138T Koniecmosty – Brodek Wąski – Kamienna – Bogoryja – Stropieszyn – Charbinowice – Grodowice – Brodek - Bejsce – Dobiesławice od 13+517 do km 15+347 " Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagórzany – Dalechowice od km 1+868 do km 2+318 " Zadanie nr 3 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0499T Szarbia Zwierzyniecka – Podgaje – Skalbmierz od km 0+000 do km 1+070 "

Ogłoszenie 0504T

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0504T przez wieś Sielec – wykonanie chodnika Skalbmierz.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Wielgus - Boronice od km 2+344 do km 3+414 " Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce – Królewice - Rzemienowice od km 6+750 do km 7+550 "

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Kazimierskiego

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń.

 

Część II Zamówienia:

Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie:

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

Ubezpieczenie autocasco,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,

Ubezpieczenie assistance

Zapytanie ofertowe

usuwanie i holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kazimierskiego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020. - przetarg II

Ogłoszenie nr 500023204-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kazimierskiego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dostawy opalu do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, Regionalnej Placówki Opiekuńczo — Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej oraz szkół prowadzonych przez Powiat Kazimierski w sezonie grzewczym 2017/2018
 

Zapytanie ofertowe

Zakup 1 (jednego) samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, na potrzeby Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

Ogłoszenie nr 564902-N-2017 z dnia 2017-08-07 r.

Powiat Kazimierski: Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0535T Wielgus - Boronice od km 2+344 do km 3+414 " Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0551T Bejsce – Królewice - Rzemienowice od km 6+750 do km 7+550 "

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej (ul. T. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 41 3502 312/fax: 41 3502 313) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Kazimierza Wielka GT-1".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kazimierskiego w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

Zapytanie ofertowe IZP.272.9.2017

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Kazimierza Wielka GT-1". Długość i przebieg projektowanego rurociągu wg załącznika nr 5 pod nazwą „Plan sytuacyjny rurociągu Cudzynowice – Kazimierza Wielka".