Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

zapytanie ofertowe do 30 tys. euro - przebudowa dróg

Przebudowa dróg powiatowych:
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0502 T Skalbmierz – Baranów dł. 328 mb.
2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0139 T Krzczonów -Trębaczów - Charbionowice dł. 180 mb.
3.    Parking przy drodze powiatowej Nr 0524T Będziaki – Sokolina (w Sokolinie obok cmentarza)

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą sprzętu sieciowego" w ramach projektu pn.:  „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej".

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane, uruchomione i przygotowane do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ogłoszenie

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania (przetarg II):
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672"
Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850"

Ogłoszenie nr 557646

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672"
Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850"

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km” - przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km"  dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Zadanie 1 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Kazimierza Wielka: Odcinek A: 0+000 do 23+941,37 + Odcinek B: 0+000 do 0+349,33

 

Zadanie 2 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Opatowiec: Odcinek A: 30+974,38 do 32+204,57

Zadanie 3 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Czarnocin: Odcinek A: 23+941,37 do 30+974,38

Zadanie 4 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Wiślica Odcinek A: 32+204,57 do 35+955,59

Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice — Hołdowiec -Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+-400 (strona lewa).

Zapytanie ofertowe

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2018 r. administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

- remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 200 ton.

Przetarg nieograniczony 535815

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km" 
 

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu
Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 1 970 000 zł

Zapytanie ofertowe

Zakup mikrobusa 9-cio osobowego w wersji standardowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D".

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na rozbudowie istniejącej pływalni w Kazimierzy Wielkiej o całoroczny zewnętrzy odkryty basen termalny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz parkingiem w ramach projektu pt.: "Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego". Inwestycja będzie realizowana z udziałem funduszy pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Przetarg nieograniczony

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu kazimierskiego przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia dostaw energii"

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie Kazimierza Wielka oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki :

  • numer 872/1 o pow. 0,1280ha
  • numer 872/2 o pow 0,1125ha

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018

Zapytanie ofertowe

Zakup mikrobusa 9-cio osobowego w wersji standardowej zgodny z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Informacja

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ogłasza dowóz o odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia

Przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 900 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2017r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa rurociągu łączącego odwiert GT-1 w Cudzynowicach z zaprojektowanym odwiertem reiniekcyjnym (chłonnym) Cudzynowice GT-2 w Kazimierzy Wielkiej".

Zapytanie ofertowe

Powiat Kazimierski z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane: „Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Drogownictwa 2015-2016" , ETAP II w branży remontowo-budowlanej i elektrycznej."