Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie nr 611661-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej"

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane. Wykonawca zdemontuje stare wyposażenie pracowni, a następnie zamontuje nowe i je uruchomi, przystosowując do użytku. 

Ogłoszenie nr 611568-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej oraz szkół prowadzonych przez Powiat Kazimierski w sezonie grzewczym 2018/2019:

Część nr: 1 - Sukcesywna dostawa węgla ekogroszku w szacunkowej ilości 415 ton łącznie w sezonie grzewczym 2018/2019

Część nr: 2 - Sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2018/2019 węgla kamiennego

Część nr: 3 - Sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2018/2019 węgla kamiennego - sortyment orzech I

Część nr: 4 - Sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2018/2019 węgla kamiennego - sortyment orzech II

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie Art 67 ust. 1 pkt 4: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0542T Zięblice - Gabułtów od km 0+000 do km 0+320, od km 0+670 do km 0+820"

Ogłoszenie nr 598735

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0537T gr. woj. małopolskiego – Góry Sieradzkie - Sieradzice od km 0+000 do km 2+135"
Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany – Dalechowice - Gościniec od km 0+000 do km 1+200"
Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0542T Zięblice - Gabułtów od km 0+000 do km 0+320, od km 0+670 do km 0+820

Ogloszenie_595966-N-2018

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0506T Przybenice –Bełzów - Skorczów od km 0+000 do km 2+100"
Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0136T Rzemienowice – Ksany – Podeksanie – Senisławice od km 1+570 do km 3+370"

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii" - przetarg nieograniczony

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii", w oparciu o Załącznik nr 7 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

2 Dokumentacja projektowa ma obejmować zaprojektowanie wszystkich elementów, o których mowa w załączniku nr 7.

3 Ponadto Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących powierzchnię dachów wskazanych przez Zamawiającego, których głównym zadaniem będzie wspomaganie zasilania układu ciepłowniczego z pompami ciepła w Cudzynowicach oraz w Kazimierzy Wielkiej.

Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach - Zapytanie ofertowe nr 2

Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek Pałacu Badenich wpisany jest do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem 233, a jego otoczenie znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Przewidywany zakres robót do wykonania:

•  Nadproża -zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych i ewentualnych przemurowań, oznaczone w dokumentacji jako „A"

•  Pęknięcia i zarysowania- zostaną zlikwidowane przy zastosowaniu wzmocnień taśmami z włókna węglowego, jednostronnych lub dwustronnych oraz iniekcji istniejących szczelin i rozwarstwień, oznaczonych w dokumentacji jako „B"

•  Uszkodzenia w postaci zarysowań włoskowatych - będą usunięte za pomocą iniekcji mikrocementem, oznaczonych w dokumentacji jako „C"

Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera:

•  projekt budowlany (załącznik nr 4)

•  przedmiar robót (załącznik nr 5)

•  pozwolenie na budowę nr 32/2018 z dnia 29.03.2018 r. wydane przez Starostę Kazimierskiego (załącznik nr 6)

                         •  decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 71A/2018    z dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 7)

Zapytanie ofertowe do kwoty 30 tys. euro

Modernizacja drogi powiatowej Nr 0501T Czuszów - Głuchów

Zapytanie ofertowe - Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Przewidywany zakres robót do wykonania:

•  Nadproża -zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych i ewentualnych przemurowań, oznaczone w dokumentacji jako „A"

•  Pęknięcia i zarysowania- zostaną zlikwidowane przy zastosowaniu wzmocnień taśmami z włókna węglowego, jednostronnych lub dwustronnych oraz iniekcji istniejących szczelin i rozwarstwień, oznaczonych w dokumentacji jako „B"

•  Uszkodzenia w postaci zarysowań włoskowatych - będą usunięte za pomocą iniekcji mikrocementem, oznaczonych w dokumentacji jako „C"  

Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera:

•  projekt budowlany (załącznik nr 4)

•  przedmiar robót (załącznik nr 5)

•  pozwolenie na budowę nr 32/2018 z dnia 29.03.2018 r. wydane przez Starostę Kazimierskiego (załącznik nr 6)

•  decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 71A/2018    z dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 7)

„Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Podgaje, gmina Skalbmierz” - przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Podgaje gm. Skalbmierz,zgodnie z "Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Podgaje jednostki ewidencyjnej Skalbmierz ".

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Części III SIWZ, na którą składają się:

- projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący jednostki ewidencyjnej: Skalbmierz, obręb: Podgaje,

- informacje o systemie informatycznym

Ogłoszenie nr 577728_0534T

Przebudowa drogi powiatowej nr 0534T Gabułtów - Zagórzyce - Wymysłów - Cło - Stradlice - Lolin - Plechówka - Nagórzanki - Wielgus od km 3+600 do km 4+48

zapytanie ofertowe do 30 tys. euro - przebudowa dróg

Przebudowa dróg powiatowych:
1.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0502 T Skalbmierz – Baranów dł. 328 mb.
2.    Przebudowa drogi powiatowej nr 0139 T Krzczonów -Trębaczów - Charbionowice dł. 180 mb.
3.    Parking przy drodze powiatowej Nr 0524T Będziaki – Sokolina (w Sokolinie obok cmentarza)

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą sprzętu sieciowego" w ramach projektu pn.:  „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej".

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane, uruchomione i przygotowane do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ogłoszenie

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania (przetarg II):
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672"
Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850"

Ogłoszenie nr 557646

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0548T Charbinowice – Czyżowice – dr. pow. Nr 0551T od km 2+632 do km 3+672"
Zadanie nr 2 „ Przebudowa drogi powiatowej nr 0519T Bugaj – Miławczyce – Michałowice od km 1+750 do km 2+850"

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km” - przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km"  dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Zadanie 1 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Kazimierza Wielka: Odcinek A: 0+000 do 23+941,37 + Odcinek B: 0+000 do 0+349,33

 

Zadanie 2 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Opatowiec: Odcinek A: 30+974,38 do 32+204,57

Zadanie 3 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Czarnocin: Odcinek A: 23+941,37 do 30+974,38

Zadanie 4 - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczejna terenie Gminy Wiślica Odcinek A: 32+204,57 do 35+955,59

Zapytanie ofertowe do 30 000 Euro

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0536T Cudzynowice — Hołdowiec -Jakuszowice w miejscowości Cudzynowice od km 0+000 do km 0+-400 (strona lewa).

Zapytanie ofertowe

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2018 r. administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.

- remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów. Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 200 ton.

Przetarg nieograniczony 535815

„Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km" 
 

Przetarg nieograniczony

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2018 r. planowanego deficytu budżetu
Powiatu Kazimierskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
w wysokości 1 970 000 zł