Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii” - przetarg nieograniczony

1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii", w oparciu o Załącznik nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

Inwestycja będzie realizowana z udziałem funduszy pochodzących
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

1.2 Dokumentacja projektowa ma obejmować zaprojektowanie wszystkich elementów, o których mowa w załączniku nr 8.

1.3 Ponadto Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących powierzchnię dachów wskazanych przez Zamawiającego, których głównym zadaniem będzie wspomaganie zasilania układu ciepłowniczego z pompami ciepła w Cudzynowicach oraz w Kazimierzy Wielkiej.

Ogłoszenie nr 562495-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0543T (Kadzice) – gr. woj. małopolskiego – Podkamieńczyce – Kamieńczyce od km 0+366 do km 1+096

Ogłoszenie nr 554733-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Powiat Kazimierski: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Rogów, gmina Opatowiec"

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o łącznej długości 37,9 km"  dot. inwestycji pod nazwą "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"

Zamówienie podzielone zostało na 6 zadań, każdy z wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia - zadania od 1 do 6.

Zakup wyposażenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej - przetarg nieograniczony

1.    Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych  , dla : Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.

 

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane. Wykonawca zdemontuje stare wyposażenie pracowni, a następnie zamontuje nowe i je uruchomi, przystosowując do użytku. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

ogłasza  pierwszy pisemny  przetarg nieograniczony na   sprzedaż nieruchomoścj
niezabudowanej położonej w obrębie Cudzynowice gm. Kazimierza  Wielka
  oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr   1197/6 i nieruchomości
  niezabudowanej położonej w obrębie Morawiany  gm. Bejsce oznaczonej w ewidencji
  gruntów jako działka nr8

Ogłoszenie nr 531472-N-2019 z dnia 2019-03-29 r.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0528T Słonowice – Kazimierza Wielka Etap I

Zamówienie publiczne na

Zadanie nr 1. – „Przebudowa ul. P.por. Brzozy od km 0+470 do km 0+870"

 

Zadanie Nr 2. – „Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T Krzyż – Mikołajów – Bogoryja – Stropieszyn – Krzczonów - Gościniec od km 5+280 do km 6+230"

Ogłoszenie nr 528496-N-2019 z dnia 2019-03-22 r.

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-rowerowej o długości 37,9 km

Zapytanie ofertowe PZD-I-453/1/2019

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2019 r.
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.
–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.
Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 130 ton.
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Zakup i dostawa 1 (jednego) samochodu (minibus) do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Zakup i dostawa 1 (jednego) samochodu (minibus) do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego

Powiat Kazimierski: „Zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego"

Zakup wyposażenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej - przetarg nieograniczony

1.  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla  Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane. Wykonawca zdemontuje stare wyposażenie pracowni, a następnie zamontuje nowe i je uruchomi, przystosowując do użytku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Przewóz osób ( w tym po jednej w każdym kursie na wózku inwalidzkim) uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy

Wielkiej w 2019r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kazimierskiego

Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2018r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego w wysokości 1 357 000,00 zł

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.357.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego, kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M,

2.  Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres od dnia podpisania umowy do 21.12.2032 r  z karencją do 29.12.2019 roku, przy czym ostateczna data i kwota uruchomienia kredytu zostanie określona we wniosku zamawiającego będzie zależała od terminu zakończenia procedury przetargowej i daty podpisania umowy. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 22 grudnia 2018 r.

3.  Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach rocznych przez okres tj. od grudnia 2019 r. do grudnia 2032 r. tj:

- rata 6 000,00 zł  ( grudzień  2019),

- 2  raty po 10 000,00 zł  (w grudniu w latach 2020-2021),

- 1 rata 10 400,00zł ( grudzień  2022),

- 1 rata 12 000,00zł ( grudzień  2023),

- 1 rata 30 000,00zł ( grudzień  2024),

- 1 rata 50 000,00zł ( grudzień  2025),

- 5 rata 140 000,00zł ( grudzień 2026-2030),

- 1 rata 190 000,00zł ( grudzień  2031),

         - 1 rata 338 600,00zł ( grudzień  2032)

Ogłoszenie nr 630142-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów – Kobiela – Chrustowice - dr. pow. Nr 0550T od km 2+668 do km 3+722

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą sprzętu sieciowego" w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej". Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane, uruchomione i przygotowane do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.