Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zapytanie ofertowe PZD-I-453/1/2019

Remont nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych w 2019 r.
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej.
–  remont wykonany remonterem metodą ciśnieniową przy użyciu emulsji i grysów.
Przewidywana ilość mieszanki do wbudowania - 130 ton.
 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Zakup i dostawa 1 (jednego) samochodu (minibus) do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Zakup i dostawa 1 (jednego) samochodu (minibus) do przewozu osób na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Informacja o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki

Zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego

Powiat Kazimierski: „Zakup paliw płynnych dla Jednostek Organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego"

Zakup wyposażenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej - przetarg nieograniczony

1.  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla  Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane. Wykonawca zdemontuje stare wyposażenie pracowni, a następnie zamontuje nowe i je uruchomi, przystosowując do użytku. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z parametrami technicznymi został zamieszczony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

Przewóz osób ( w tym po jednej w każdym kursie na wózku inwalidzkim) uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy

Wielkiej w 2019r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku przez organizację pozarządową na terenie Powiatu Kazimierskiego

Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu na sfinansowanie w 2018r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego w wysokości 1 357 000,00 zł

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.357.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018r. planowanego deficytu budżetu Powiatu Kazimierskiego, kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową, oprocentowany wg stawki WIBOR 1M plus ewentualna stała marża bankowa powiększająca (pomniejszająca) stawkę WIBOR 1M,

2.  Planuje się zaciągnięcie kredytu na okres od dnia podpisania umowy do 21.12.2032 r  z karencją do 29.12.2019 roku, przy czym ostateczna data i kwota uruchomienia kredytu zostanie określona we wniosku zamawiającego będzie zależała od terminu zakończenia procedury przetargowej i daty podpisania umowy. Całkowite uruchomienie kredytu nastąpi do 22 grudnia 2018 r.

3.  Spłata kredytu dokonywana będzie w ratach rocznych przez okres tj. od grudnia 2019 r. do grudnia 2032 r. tj:

- rata 6 000,00 zł  ( grudzień  2019),

- 2  raty po 10 000,00 zł  (w grudniu w latach 2020-2021),

- 1 rata 10 400,00zł ( grudzień  2022),

- 1 rata 12 000,00zł ( grudzień  2023),

- 1 rata 30 000,00zł ( grudzień  2024),

- 1 rata 50 000,00zł ( grudzień  2025),

- 5 rata 140 000,00zł ( grudzień 2026-2030),

- 1 rata 190 000,00zł ( grudzień  2031),

         - 1 rata 338 600,00zł ( grudzień  2032)

Ogłoszenie nr 630142-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 0141T Rogów – Kobiela – Chrustowice - dr. pow. Nr 0550T od km 2+668 do km 3+722

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą - przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nierefabrykowanego, nieregenerowanego oraz nienaprawianego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, wykonanie infrastruktury sieciowej wraz z dostawą sprzętu sieciowego" w ramach projektu pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej". Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane, uruchomione i przygotowane do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ogłoszenie nr 611661-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej" prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej"

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.

Dostarczony sprzęt i urządzenia zostaną przez Wykonawcę skompletowane. Wykonawca zdemontuje stare wyposażenie pracowni, a następnie zamontuje nowe i je uruchomi, przystosowując do użytku. 

Ogłoszenie nr 611568-N-2018 z dnia 2018-08-31 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą opału do Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej oraz szkół prowadzonych przez Powiat Kazimierski w sezonie grzewczym 2018/2019:

Część nr: 1 - Sukcesywna dostawa węgla ekogroszku w szacunkowej ilości 415 ton łącznie w sezonie grzewczym 2018/2019

Część nr: 2 - Sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2018/2019 węgla kamiennego

Część nr: 3 - Sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2018/2019 węgla kamiennego - sortyment orzech I

Część nr: 4 - Sukcesywna dostawa w sezonie grzewczym 2018/2019 węgla kamiennego - sortyment orzech II

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie Art 67 ust. 1 pkt 4: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0542T Zięblice - Gabułtów od km 0+000 do km 0+320, od km 0+670 do km 0+820"

Ogłoszenie nr 598735

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0537T gr. woj. małopolskiego – Góry Sieradzkie - Sieradzice od km 0+000 do km 2+135"
Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0540T Nagorzany – Dalechowice - Gościniec od km 0+000 do km 1+200"
Zadanie nr 3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0542T Zięblice - Gabułtów od km 0+000 do km 0+320, od km 0+670 do km 0+820

Ogloszenie_595966-N-2018

Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0506T Przybenice –Bełzów - Skorczów od km 0+000 do km 2+100"
Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0136T Rzemienowice – Ksany – Podeksanie – Senisławice od km 1+570 do km 3+370"

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii" - przetarg nieograniczony

1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (ogniwa PV) i cieplnej (geotermia – pompy ciepła) ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii", w oparciu o Załącznik nr 7 do SIWZ – Program funkcjonalno – użytkowy.

2 Dokumentacja projektowa ma obejmować zaprojektowanie wszystkich elementów, o których mowa w załączniku nr 7.

3 Ponadto Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących powierzchnię dachów wskazanych przez Zamawiającego, których głównym zadaniem będzie wspomaganie zasilania układu ciepłowniczego z pompami ciepła w Cudzynowicach oraz w Kazimierzy Wielkiej.

Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach - Zapytanie ofertowe nr 2

Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek Pałacu Badenich wpisany jest do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem 233, a jego otoczenie znajduje się na obszarze ochrony konserwatorskiej.

Przewidywany zakres robót do wykonania:

•  Nadproża -zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych i ewentualnych przemurowań, oznaczone w dokumentacji jako „A"

•  Pęknięcia i zarysowania- zostaną zlikwidowane przy zastosowaniu wzmocnień taśmami z włókna węglowego, jednostronnych lub dwustronnych oraz iniekcji istniejących szczelin i rozwarstwień, oznaczonych w dokumentacji jako „B"

•  Uszkodzenia w postaci zarysowań włoskowatych - będą usunięte za pomocą iniekcji mikrocementem, oznaczonych w dokumentacji jako „C"

Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera:

•  projekt budowlany (załącznik nr 4)

•  przedmiar robót (załącznik nr 5)

•  pozwolenie na budowę nr 32/2018 z dnia 29.03.2018 r. wydane przez Starostę Kazimierskiego (załącznik nr 6)

                         •  decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 71A/2018    z dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 7)

Zapytanie ofertowe do kwoty 30 tys. euro

Modernizacja drogi powiatowej Nr 0501T Czuszów - Głuchów

Zapytanie ofertowe - Likwidacja pęknięć i zarysowań ścian zewnętrznych Pałacu Badenich obecnie Domu Pomocy Społecznej w Bejscach

Przewidywany zakres robót do wykonania:

•  Nadproża -zostaną wykonane z zastosowaniem profili stalowych i ewentualnych przemurowań, oznaczone w dokumentacji jako „A"

•  Pęknięcia i zarysowania- zostaną zlikwidowane przy zastosowaniu wzmocnień taśmami z włókna węglowego, jednostronnych lub dwustronnych oraz iniekcji istniejących szczelin i rozwarstwień, oznaczonych w dokumentacji jako „B"

•  Uszkodzenia w postaci zarysowań włoskowatych - będą usunięte za pomocą iniekcji mikrocementem, oznaczonych w dokumentacji jako „C"  

Szczegółowy opis robót do wykonania zawiera:

•  projekt budowlany (załącznik nr 4)

•  przedmiar robót (załącznik nr 5)

•  pozwolenie na budowę nr 32/2018 z dnia 29.03.2018 r. wydane przez Starostę Kazimierskiego (załącznik nr 6)

•  decyzja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 71A/2018    z dnia 13.03.2018 r. (załącznik nr 7)