Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w Kazimierzy Wielkiej gmina Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 942/3 

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonej w Kazimierzy Wielkiej gmina Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 942/3 

Wykaz Nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kazimierza Wielka

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dnia 05.06.2019 r.Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Powiatu Kazimierskiego ul.T.Koścuszki12 28-500 Kazimierza Wielka na wykonania urządzeń wodnych i na szczególnie korzystanie z wód 

Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego

o zamiarze ograniczenia sposobu  korzystania z nieruchomości n nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie

o ustaleniu i przejęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

855/1 położonych w Zagajowie gm Czarnocin z działkami sąsiednimi 854/1,885 i działką nr 807 położoną w Zagórzycach 

Zawiadomienie G.6642.650.2018

zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 14 maja 2019r. o 9.00 w miejscowości PODS&ALE gm. Opatowiec dla działek m 346/1,346/2 i 348 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów,

Zawiadomienie 15/89/UK/2018

Zawiadomienie dotyczy nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 260304_2 Opatowiec w obrębach: 0014 Podskale ,0003 Chwalibogowice i 0017 Senisławice.

Zawiadomienie

dotyczy nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 260304_2 Opatowiec w obrębach: 0014 Podskale ,0003 Chwalibogowice i 0017 Senisławice.

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Rosiejowie.
Dotyczy właścicieli i władających działek 272, 273 i 274.

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 87 położonej w miejscowości Piotrkowice gm. Bejsce
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia,wznowienia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działek nr 546, 658/1,548 położonych w miejscowości Opatowiec
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działek nr 199,200,201,206,156,157,158,159,195, położonych w obrębie Dobiesławice
o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Obwieszczenie

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony przez pełnomocnika Panią Dominikę Mazur w dniu 9 listopada 2018r., skorygowany i uzupełniony w dniu 29 stycznia 2019 r., została wydana decyzja znak: KR.ZUZ. 1.421.376.2018.MG z dnia 8 marca 2019r. udzielająca pozwoleń wodnoprawnych na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-603 Kielce, w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciqgu DW768 i DW776", w zakresie obejmującym:

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

podaje do wiadomości wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-603 Kielce, w związku z planowaną inwestycja pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776", w zakresie obejmującym:

Obwieszczenie

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia, że na wniosek złożony przez pełnomocnika Panią Dominikę Mazur w dniu 9 listopada 2018r., skorygowany i uzupełniony ostatecznie w dniu 29 stycznia 2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-603 Kielce, w związku z planowaną inwestycja pn.: „Budowo obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776", w zakresie obejmującym:

Zawiadomienie o ustaleniu i przejęciu granic nieruchomości podlegających podziałowi

Dotyczy właśclcieli, wspólwłaścicieli władających oraz uzytkownlków  wieczystych działki    nr 366 położonej w obrębie KróIewice
Wyświetlanie 1 - 20 z 226 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12