Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 12.12.2017

informuję, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice, 32-100 Proszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ogłasza dowóz o odwóz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na zajęcia

Porozumienie

w sprawie udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu kazimierskiego

Informacja 27.11.2017

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Obwiedzczenie 20.11.2017

zawiadamia się że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, dotyczącej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Informacja 20.11.2017

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1237 K Głupczów - Winiary w km 1+104, na działce nr ew. 851 w miejscowości Pałecznica.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku

Informacja 30.10.2017

informuję, że na wniosek Pana Michała Michalaka, zam. Szarbia Zwierzyniecka., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnych 347, w ciągu drogi wojewódzkiej 783 Olkusz - Skalbmierz, w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, w km 66+846 strona lewa.

Obwiedzczenie 27.10.2017

zawiadamia się że w dniu 16.10.2017 r., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach, Jakubowice 75, 32-100 Proszowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

Informacja 26.10.2017

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów

Zawiadomienie z dnia 2017-10-26 o czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych

Działając na podstawie par. 38 p. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454) z późniejszymi zmianami zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym 260302 2.0008 -Kolosy, w jednostce ewidencyjnej 260302 2, Gmina Czarnocin, następujące osoby (również właścicieli działek z sąsiednich obrębów graniczących z obrębem Kolosy):

Ogłoszenie - komisja konkursowa NPP

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2018 roku.

Zawiadomienie 26 września 2017

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych rozpoczną się w Kolosach, dnia 18 października 2017 roku o godz. 9:00. Miejsce rozpoczęcia - świetlica przy remizie OSP w Kolosach.

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, następujące osoby:

Zawiadomienie

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych rozpoczną się w Kolosach, dnia 18 października 2017 roku o godz. 9:00. Miejsce rozpoczęcia - świetlica przy remizie OSP w Kolosach.

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym 260302 2.0008 -Kolosy, w jednostce ewidencyjnej 260302 2, Gmina Czarnocin, następujące osoby:

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Zawiadamiam, że w dniu 7.10.2017r. o godz.16.30 nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w Grodowicach oznaczonej jako działka nr 39/1, której właścicielem jest Pan Jarosław Michalik z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki:

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 29.08.2017r

informuję, że na wniosek Firmy Rąjchel & Jelonkiewicz NOVATOR Spółka Jawna, 32-100 Proszowice , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnych 2607, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768, strona prawa od km 51+931,75 do km 51+954,25 , polegającą na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci przepustu pod zjazdem publicznym w miejscowości Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Powyższe postępowanie prowadzone jest w celu opracowania dokumentacji dla zadania „Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych przyjętych/ustalonych granic działek ewidencyjnych, zajętych pod pas drogowy drogi krajowej nr 79 na ode. 280+370 km. do km. 290+030. " wykonywanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

W związku z tym jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 10.07.2017r

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w postaci przepustu pod chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 w km 61+451,14 - dz. nr ewid. 75/2, obręb Krzyż, gmina Czarnocin.

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych.

Dotyczy działek: wymienionych w tabeli obręb: 0020 Wyszogród, 0015 Rogów, 0014 Podskale, 0013 Opatowiec jednostka ewidencyjna: 260304_2 Opatowiec

 

Wyświetlanie 1 - 20 z 171 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 9