Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie 26 września 2017

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych rozpoczną się w Kolosach, dnia 18 października 2017 roku o godz. 9:00. Miejsce rozpoczęcia - świetlica przy remizie OSP w Kolosach.

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, następujące osoby:

Zawiadomienie

Czynności mające na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych rozpoczną się w Kolosach, dnia 18 października 2017 roku o godz. 9:00. Miejsce rozpoczęcia - świetlica przy remizie OSP w Kolosach.

Zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w obrębie ewidencyjnym 260302 2.0008 -Kolosy, w jednostce ewidencyjnej 260302 2, Gmina Czarnocin, następujące osoby:

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Zawiadamiam, że w dniu 7.10.2017r. o godz.16.30 nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w Grodowicach oznaczonej jako działka nr 39/1, której właścicielem jest Pan Jarosław Michalik z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki:

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 29.08.2017r

informuję, że na wniosek Firmy Rąjchel & Jelonkiewicz NOVATOR Spółka Jawna, 32-100 Proszowice , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnych 2607, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 768, strona prawa od km 51+931,75 do km 51+954,25 , polegającą na wykonaniu urządzenia wodnego w postaci przepustu pod zjazdem publicznym w miejscowości Kazimierza Wielka, gmina Kazimierza Wielka.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Powyższe postępowanie prowadzone jest w celu opracowania dokumentacji dla zadania „Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych przyjętych/ustalonych granic działek ewidencyjnych, zajętych pod pas drogowy drogi krajowej nr 79 na ode. 280+370 km. do km. 290+030. " wykonywanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach.

W związku z tym jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 10.07.2017r

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego w postaci przepustu pod chodnikiem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 w km 61+451,14 - dz. nr ewid. 75/2, obręb Krzyż, gmina Czarnocin.

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości/ wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych.

Dotyczy działek: wymienionych w tabeli obręb: 0020 Wyszogród, 0015 Rogów, 0014 Podskale, 0013 Opatowiec jednostka ewidencyjna: 260304_2 Opatowiec

 

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 30.05.2017r

informuję, że na wniosek Pani Beaty Krawiec, zam. lbramowice 32-109 Pałecznica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1)    przebudowę urządzeń wodnych w postaci dwóch stawów z mnichami spustowymi na działce nr ew. 98/2 w miejscowości Skórczów, gm. Kazimierza Wielka

2)    szczególne korzystanie z wód obejmujące użytkowanie wód w rowie poprzez podniesienie rzędnej przepływu wody w rowie na potrzeby w/w stawów

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 30.05.2017r v2

informuję, że na wniosek Pani Beaty Krawiec, zam. lbramowice 32-109 Pałecznica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego, w ciągu drogi 776 w km 47+135, polegającą na wykonaniu przepustu rurowego pod zjazdem indywidualnym na działkę nr ew. 98/2 w miejscowości Skórczów, gm. Kazimierza Wielka

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29-03-2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2016 r. póz. 1034), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kazimierzy Wielkiej zawiadamiam, że w dniu 26-06-2017 r. o godzinie 14:00 w obrębie Bieglów gmina Czarnocin odbędzie się ustalenie przebiegu granic działki nr: 113 położonych ww. obrębie z działkami sąsiednimi. W związku z powyższym, jako zainteresowanych ustaleniem granic, zapraszam do wzięcia udziału w wyżej opisanych czynnościach.

Informacja Starosty Kazimierskiego

w ramach modernizacji ewidencji gruntów  i budynków w obrębie ewidencyjnym 0010 Krzyż, położonej w jednostce ewidencyjnej Czarnocin , powiat kazimierski, wojeówdztwo świętokrzyskie , stały się danymi ewidencji gruntów i budynków.

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 30.03.2017r

informuję, że na wniosek Pana Damiana Książek, zam. Stojanowice, 28-512 Bejsce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego w postaci stawu przeznaczonego do rekreacji na działce nr ew. 262 w miejscowości Stojanowice gm. Bejsce

Informacja Starosty Kazimierskiego z dnia 12.04.2017r

informuję, że na wniosek Pana Daniela Wiśniewskiego, zam. Sokołowice , 32-130 Koszyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej w postaci stawu ziemnego rybnego na działce nr ew. 205, w miejscowości Prokocice, gm. Bejsce.

Ogłoszenie 06.04.2017

Ogłoszenie starosty kazimierskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja

Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Zawiadomienie

zawiadamiam., że w dniu 08.04.2017r. o godz. 9.00 w miejscowości Broniszów, zostaną przeprowadzone czynności wznowienia i ustalenia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 523/2 stanowiąca własność małż. Kokoszą Norberta i Eweliny z działkami sąsiednimi :

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach - Sygn. akt: VIII Ns 1330/16

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Kielcach - Sygn. akt: VIII Ns 1329/16

Wyświetlanie 1 - 20 z 159 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8