Nawigacja Nawigacja

Wydawca treści Wydawca treści

Zawiadomienie G.6642.650.2018

zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 14 maja 2019r. o 9.00 w miejscowości PODS&ALE gm. Opatowiec dla działek m 346/1,346/2 i 348 zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów,

Zawiadomienie 15/89/UK/2018

Zawiadomienie dotyczy nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 260304_2 Opatowiec w obrębach: 0014 Podskale ,0003 Chwalibogowice i 0017 Senisławice.

Zawiadomienie

dotyczy nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 260304_2 Opatowiec w obrębach: 0014 Podskale ,0003 Chwalibogowice i 0017 Senisławice.

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w Rosiejowie.
Dotyczy właścicieli i władających działek 272, 273 i 274.

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działki nr 87 położonej w miejscowości Piotrkowice gm. Bejsce
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia,wznowienia, ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działek nr 546, 658/1,548 położonych w miejscowości Opatowiec
o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

Dotyczy: Właścicieli, współwłaścicieli,władających oraz użytkowników wieczystych działek nr 199,200,201,206,156,157,158,159,195, położonych w obrębie Dobiesławice
o ustaleniu i przyjęciu granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Obwieszczenie

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia strony postępowania, że na wniosek złożony przez pełnomocnika Panią Dominikę Mazur w dniu 9 listopada 2018r., skorygowany i uzupełniony w dniu 29 stycznia 2019 r., została wydana decyzja znak: KR.ZUZ. 1.421.376.2018.MG z dnia 8 marca 2019r. udzielająca pozwoleń wodnoprawnych na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-603 Kielce, w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciqgu DW768 i DW776", w zakresie obejmującym:

Zarząd Powiatu Kazimierskiego

podaje do wiadomości wykaz nieruchmości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia, że został już zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-603 Kielce, w związku z planowaną inwestycja pn.: „Budowa obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776", w zakresie obejmującym:

Obwieszczenie

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia, że na wniosek złożony przez pełnomocnika Panią Dominikę Mazur w dniu 9 listopada 2018r., skorygowany i uzupełniony ostatecznie w dniu 29 stycznia 2019 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72 25-603 Kielce, w związku z planowaną inwestycja pn.: „Budowo obwodnicy m. Kazimierza Wielka w ciągu DW768 i DW776", w zakresie obejmującym:

Zawiadomienie o ustaleniu i przejęciu granic nieruchomości podlegających podziałowi

Dotyczy właśclcieli, wspólwłaścicieli władających oraz uzytkownlków  wieczystych działki    nr 366 położonej w obrębie KróIewice

Zawiadomienie Topola

o czynnościach podjętych w celu ustalenia oraz przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Ogłoszenie Starosty Kazimierskiego

o zamiarze  ograniczenia  sposobu   korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. na terenie województwa świętokrzyskiego 

Zawiadomienie Stradlice gmina Kazimierza Wielka

o czynnościach ustalenia przebiegu granic i/lub wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęcia przebiegu granic dla działek

Ogłoszenie VIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kielcach

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 11 października 2018 roku, sygn. akt
  VIII Ns 586/18, zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi
  Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 724 zł (siedemset  dwadzieścia  cztery  złote)  tytułem  odszkodowania za  przejęcie  z mocy  prawa na  rzecz  Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 01  miasto Kazimierza Wielka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 361/1 o pow.  0,0009 ha, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona na wniosek osoby lub osób,  które   należycie   udokumentują   swoje   prawa   rzeczowe   do   przedmiotowej   nieruchomości  przysługujące im na dzień 20 września 2012 r., tj. na dzień ostateczności decyzji o zezwolenie  na realizację inwestycji drogowej z dnia 3lutego 2011 r. znak IG.III.7047-26/10. Wzywa się  te osoby do odbioru depozytu.

Zawiadomienie

Zmianami zawiadamiamy o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, położonych w jednostce ewidencyjnej 260305_5, Gmina Skalbmierz

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 26.11.2018r. o godz. 10.00 nastąpi ustalenie i przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi położonej w Morawiankach oznaczonej jako działka nr 64 z działkami sąsiednimi oznaczonymi w ewidencji gruntów numerami: 34/1,35,42,60,63,67/1,65 .

Zawiadomienie

Zawiadamiam, że w dniu 30.11.2018r. o godz. 9.30 odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 518 i 1613 położonej w miejscowości Bejsce z działkami sąsiednimi 511,517,519,1607/1,1612, 1614/1,1735/1,1737/1.

Wyświetlanie 1 - 20 z 218 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 11