Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 16 czerwca 2019 Imieniny:  Aliny i Justyny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 
Uchwała XIX 137 2005
w sprawie: zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu "Budowa krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Tadeusza Kościuszki". 
 
Uchwała XIX 138 2005
w sprawie: zaciągnięcia kredytu do kwoty 1.940.000 zł.
 
Uchwała XIX 139 2005
w sprawie: zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektów przebudowy dróg powiatowych.
 
Uchwała XIX 140 2005  Uchwała XIX 140 2005 Załącznik.xls
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na rok 2005.
 
Uchwała XIX 141 2005 
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XIX 142 2005
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa Komunikacji i Transportu.
 
Uchwała XIX 143 2005
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 
Uchwała XIX 144 2005
w sprawie:       w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla powiatu kazimierskiego na rok 2005.
 
Uchwała XIX 145 2005
w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej.
 
Uchwała XIX 146 2005
w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
 
Uchwała XIX 147 2005
w sprawie:       zabezpieczenia umowy o dofinansowanie projektu „Budowa krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej przy ulicy Tadeusza Kościuszki”. 
 
Uchwała XIX 148 2005
w sprawie: założenia szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.
 
Uchwała XIX 149 2005  Uchwała XIX 149 2005 Załącznik 1  Uchwała XIX 149 2005 Załącznik 2
w sprawie: Zmiany Statutu Powiatu Kazimierskiego. 
 
Uchwała XX 150 2005
 w sprawie:      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XX 151 2005
w sprawie:       zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XX 152 2005
w sprawie:       wyrażenia zgody na przejęcie przekazanej w użyczenie drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Czarnocin.
 
Uchwała XX 153 2005  Uchwała XX 153 2005 Załącznik
w sprawie:       ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia.
 
Uchwała XX 154 2005  Uchwała XX 154 2005 Załącznik 1  Uchwała XX 154 2005 Załącznik 2  Uchwała XX 154 2005 Załącznik 3
w sprawie:       przyjęcia Herbu i Flagi Powiatu Kazimierskiego.
 
Uchwała XX 155 2005  Uchwała XX 155 2005 Załącznik 1.xls  Uchwała XX 155 2005 Załącznik 2.xls
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2005 rok.
 
Uchwała XX 156 2005 
w sprawie:       gromadzenia uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.
 
Uchwała XX 157 2005
w sprawie:       Udzielenia absolutorium Zarządowi powiatu w Kazimierzy Wielkiej za 2004 rok.
 
Uchwała XXI 158 2005
w sprawie: określenia zasad finansowania Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XXI 159 2005
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/110/2004 z dnia 17 sierpnia 2004 roku   w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości   jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Radzie Powiatu. 
 
Uchwała XXI 160 2005
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/145/2005 z dnia 29 marca 2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej  oraz osoby pełnoletniej.
 
Uchwała XXI 161 2005
w sprawie:       założenia szkół policealnych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.
 
Uchwała XXI 162 2005
 w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność powiatu.
 
Uchwała XXI 163 2005
 w sprawie:      zabezpieczenia wekslem „in blanco” przyznanych środków MENiS w kwocie 350.000 PLN.
 
Uchwała XXI 164 2005
 w sprawie:      zmiany uchwały Nr XX/156/2005 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie gromadzenia uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.
 
Uchwała XXI 165 2005
 w sprawie:      zaciągnięcia zobowiązania na lata 2005 - 2008 na zakup koparko-ładowarki z dodatkowym wyposażeniem.
 
Uchwała XXI 166 2005  Uchwała XXI 166 2005 Załącznik 1.xls  Uchwała XXI 166 2005 Załącznik 2.xls
 w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2005 rok.
 
Uchwała XXI 167 2005
w sprawie:       opinii podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
  
Uchwała XXI 168 2005
 w sprawie: bankowej obsługi budżetu Powiatu Kazimierskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych.
 
Uchwała XXI 169 2005  Uchwała XXI 169 2005 Załącznik 1  Uchwała XXI 169 2005 Załącznik 2
 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny studentów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2005/2006.
  
Uchwała XXI 170 2005  Uchwała XXI 170 2005 Załącznik
 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Kazimierskiego na rok akademicki 2005/2006” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
 
Uchwała XXI 171 2005  Uchwała XXI 171 2005 Załącznik
 w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 z Powiatu Kazimierskiego będącego uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”.” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Uchwała XXII 172 2005
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX / 144 / 2005 z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla powiatu kazimierskiego na rok 2005.
 
Uchwała XXII 173 2005
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/170/2005 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Kazimierskiego na rok akademicki 2005/2006” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
  
Uchwała XXII 174 2005
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/171/2005 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 z Powiatu Kazimierskiego będącego uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”.” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Uchwała XXII 175 2005  Uchwała XXII 175 2005 Załącznik
 w sprawie: nadania statutu Szkole Policealnej w Skalbmierzu.
  
Uchwała XXII 176 2005  Uchwała XXII 176 2005 Załącznik
 w sprawie: nadania statutu Technikum Uzupełniającemu w Skalbmierzu.
  
Uchwała XXII 177 2005  Uchwała XXII 177 2005 Załącznik
w sprawie: nadania statutu Szkole Policealnej w Odonowie.
  
Uchwała XXII 178 2005  Uchwała XXII 178 2005 Załącznik 1234.xls  Uchwała XXII 178 2005 Załącznik 4A.xls  Uchwała XXII 178 2005 Załącznik 5.xls  Uchwała XXII 178 2005 Załącznik 6.xls
 w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2005 rok.
  
Uchwała XXII 179 2005
w sprawie: współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej 776 relacji Kraków - Busko Zdrój.
 
Uchwała XXII 180 2005
w sprawie: wyboru banku zapewniającego obsługę bankową budżetu powiatu kazimierskiego.
 
Uchwała XXII 181 2005
w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Powiatu Kazimierskiego przez Komendę Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XXII 182 2005
w sprawie: ustalenia warunków pracy i płacy Starosty Kazimierskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty.
 
Uchwała XXII 183 2005
w sprawie: określenia zasad, nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
 
Uchwała XXIII 184 2005  Uchwała XXIII 184 2005 Załącznik 4.xls  Uchwała XXIII 184 2005 Załącznik 4A.xls
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2005 rok.
 
Uchwała XXIII 185 2005
w sprawie: wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
 
Uchwała XXIV 186 2005  Uchwała XXIV 186 2005 Załącznik 1.xls  Uchwała XXIV 186 2005 Załącznik 3.xls  Uchwała XXIV 186 2005 Załącznik 4.xls  Uchwała XXIV 186 2005 Załącznik 4A.xls  Uchwała XXIV 186 2005 Załącznik 6 7 8.xls  Uchwała XXIV 186 2005 Załącznik 9.xls
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2005 rok.
 
Uchwała XXIV 187 2005  Uchwała XXIV 187 2005 Załącznik
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
 
Uchwała XXIV 188 2005
w sprawie: zwiększenia udziałów przez Powiat Kazimierski w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Kazimierski Ośrodek Kultury" sp. z o. o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 13.
 
Uchwała XXIV 189 2005
w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2005 rok.
 
Uchwała XXIV 190 2005
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII /172/2005 z dnia 23 września 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/144/2005 z dnia 29 marca 2005 w sprawie określenia zadań i wysokości środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla powiatu kazimierskiego na rok 2005.
 
Uchwała XXIV 191 2005
w sprawie: określenia warunków ustalenia odpłatności za posiłki w stołówce Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
 
Uchwała XXIV 192 2005  Uchwała XXIV 192 2005 Załącznik
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat kazimierski.
 
Uchwała XXIV 193 2005
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/88/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.