Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj
Dzisiaj jest 16 czerwca 2019 Imieniny:  Aliny i Justyny

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchwała XI 076 2004
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XI 077 2004 
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Promocji Powiatu, Budżetu i Finansów.
 
Uchwała XI 078 2004
w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 
Uchwała XI 079 2004
w sprawie: oddania w nieodpłatne użyczenie Urzędowi Skarbowemu w Kazimierzy Wielkiej działki nr 167/2A o powierzchni 4168 m 2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem.
 
Uchwała XI 080 2004
w sprawie: Zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu.
 
Uchwała XI 081 2004
w sprawie: Zamiaru likwidacji Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
 
Uchwała XI 082 2004
w sprawie: Zamiaru likwidacji Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XI 083 2004
w sprawie: zamiaru założenia Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XI 084 2004  Uchwała XI 084 2004 ZALACZNIK
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XI 085 2004  Uchwała XI 085 2003 ZALACZNIK 1  Uchwała XI 085 2003 ZALACZNIK 2
w sprawie: określenia zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego, oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XI 086 2004
w sprawie: przyjęcia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych „Dać Szansę” dla powiatu kazimierskiego na lata 2003 - 2008.
 
Uchwała XI 087 2004  Uchwała XI 087 2004 ZALACZNIK
w sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienie przychodów i wydatków PFOŚiGW na rok 2004.
 
Uchwała XI 088 2004
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.                
 
Uchwała XII 089 2004
w sprawie: uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
Uchwała XII 090 2004 
w sprawie: Likwidacji Internatu Zespołu Szkół Zawodowych    w Skalbmierzu.
 
Uchwała XII 091 2004
w sprawie: Likwidacji Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XII 092 2004
w sprawie: Likwidacji Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
 
Uchwała XII 093 2004
w sprawie: założenia Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej
 
Uchwała XII 094 2004  Uchwała XII 094 2004 ZALACZNIK.xls
w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2004 r.
 
Uchwała XIII 095 2004
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2004 rok.
 
Uchwała XIII 096 2004
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. 
 
Uchwała XIII 097 2004
w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla powiatu kazimierskiego na rok 2004.
 
Uchwała XIII 098 2004
w sprawie: przekształcenia szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski w szkoły ponadgimnazjalne.
 
Uchwała XIII 099 2004
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy o współfinansowaniu w 2004 roku z Województwem Świętokrzyskim Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.
 
Uchwała XIII 100 2004
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kazimierzy Wielkiej za 2003 rok.
 
Uchwała XIV 101 2004
w sprawie: utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomcy w Cudzynowicach.
 
Uchwała XIV 102 2004 Uchwała XIV 102 2004 ZALACZNIK 1  Uchwała XIV 102 2004 ZALACZNIK 2  Uchwała XIV 102 2004 ZALACZNIK 3  Uchwała XIV 102 2004 ZALACZNIK 4  Uchwała XIV 102 2004 ZALACZNIK 5
w sprawie: wynagradzania nauczyciel i   szkół   i   placówek    oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.
 
Uchwała XIV 103 2004 
w sprawie: utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach.
 
Uchwała XIV 104 2004
w sprawie: przyjęcia     Programu    Rozwoju    Lokalnego    dla    Powiatu Kazimerskiego.
 
Uchwała XIV 105 2004
w sprawie:  wyrażenia   zgody na zbycie w   drodze   darowizny   na   rzecz Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej działki nr 167/2A o powierzchni 4168 m2 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem.
 
Uchwała XIV 106 2004 Uchwała XIV 106 2004 ZALACZNIK 1.xls  Uchwała XIV 106 2004 ZALACZNIK 2.xls  Uchwała XIV 106 2004 ZALACZNIK 3.xls
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2004 rok.
 
Uchwała XIV 107 2004
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.
 
Uchwała XIV 108 2004
w sprawie: wyrażenia zgodynanabycieprzez Powiat Kazimierski prawa nieodpłatnego użytkowania wieczystegonieruchomości stanowiącej własność Gminy KazimierzaWielka.
 
Uchwała XIV 109 2004
w sprawie: realizacji inwestycji budowy krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XV 110 2004
w sprawie: ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Radzie Powiatu.
 
Uchwała XV 111 2004
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej działki nr 167/9 o powierzchni 1861 m 2  wraz ze znajdującym się na niej budynkiem.
 
Uchwała XV 112 2004
w sprawie:  wyrażenia zgodynanabycieprzez Powiat Kazimierski prawa nieodpłatnego użytkowania wieczystegonieruchomości stanowiącej własność Gminy KazimierzaWielka.
 
Uchwała XV 113 2004
w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu do oddania w trwały zarząd Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej nieruchomości stanowiących mienie powiatu.
 
Uchwała XV 114 2004
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2004 rok.
 
Uchwała XV 115 2004
w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze danego roku.
 
Uchwała XV 116 2004
w sprawie: zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetowego.
 
Uchwała XVI 117 2004
w sprawie: likwidacji Poradni Alergologicznej, Otolaryngologicznej, Okulistycznej, Ginekologiczno – położniczej, Dermatologicznej, Neurologicznej, Chirurgii ogólnej, Chirurgii urazowo – ortopedycznej i Gabinetu fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XVI 118 2004
w sprawie: likwidacji Placówki Socjalizacyjnej w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XVI 119 2004
w sprawie: Utworzenia Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej.
 
Uchwała XVI 120 2004
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2004 rok.
 
Uchwała XVI 121 2004
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/18/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Starosty Kazimierskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Starosty.
 
Uchwała XVI 122 2004
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie dofinansowania zakupu samochodu w 2004 roku.
 
Uchwała XVI 123 2004
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/97/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań dla powiatu kazimierskiego na rok 2004.
 
Uchwała XVII 124 2004
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień dotyczących przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów oraz II typ projektu wspieranie I rozwój edukacyjny studentów ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 
 
Uchwała XVII 125 2004
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Uchwała XVII 126 2004
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
 
Uchwała XVII 127 2004  Uchwała XVII 127 2004 ZALACZNIK.xls
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2004 rok.
 
Uchwała XVIII 128 2004 
w sprawie: zabezpieczenia środków w budżecie na pokrycie udziału własnego powiatu.
 
Uchwała XVIII 129 2004
w sprawie: zwiększenia udziałów przez Powiat Kazimierski w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kazimierski Ośrodek Sportowy” sp. z o. o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej ul. T.Kościuszki 13.
 
Uchwała XVIII 130 2004
w sprawie: zmian w budżecie powiatu kazimierskiego na 2004 rok.
 
Uchwała XVIII 131 2004  Uchwała XVIII 131 2004 ZALACZNIK
w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.
 
Uchwała XVIII 132 2004
w sprawie:wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2004 rok.
 
Uchwała XVIII 133 2004
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań przekraczających granice planu.
 
Uchwała XVIII 134 2004
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Radzie Powiatu.
 
Uchwała XVIII 135 2004
w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 
Uchwała XVIII 136 2004
w sprawie: zmiany w uchwale Nr XVI / 117 / 2004 Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 września 2004 roku dotyczącej likwidacji Poradni Alergologicznej, Otolaryngologicznej, Okulistycznej, Ginekologiczno – położniczej, Dermatologicznej, Neurologicznej, Chirurgii ogólnej, Chirurgii urazowo – ortopedycznej i Gabinetu fizjoterapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.